Användarvillkor för Hemsida och Tilläggsapplikationer

Nedan följer de enligt vilka Du kan använda hemsidan (mårtens.se) och våra tilläggsapplikationer för mobil, surfplatta m.m. (våra ”Webbplatser”) som vi har skapat, oavsett om Du är gäst eller registrerad användare. Användande av våra Webbplatser inkluderar att bereda sig tillgång till, ta del av innehållet på och registrera sig för att använda Webbplatserna.

Vänligen läs noggrant igenom dessa användarvillkor innan Du börjar använda våra Webbplatser då de kommer att tillämpas på Ditt användande av våra Webbplatser. Vi rekommenderar att Du skriver ut och behåller en kopia för framtida referens.

Genom att bereda Dig tillgång till, ta del av innehållet på och använda våra Webbplatser bekräftar Du att Du accepterar dessa användarvillkor och att Du förbinder Dig att följa dem. Om Du inte accepterar dessa användarvillkor bör Du inte använda någon av våra Webbplatser.

För din användning av våra Webbplatser, inklusive de beställningar Du gör, gäller våra Allmänna villkor samt vår Integritetspolicy och Cookiepolicy. Vänligen ta Dig tid att läsa igenom dessa då de innehåller viktiga villkor som gäller för dig.

Information om Oss

Alla Mårtens Restauranger i Sverige ägs och drivs av IVETA AB. Våra Webbplatser drivs av NZD Securities, Inc. of 1 Penn Plaza, Suite 6271, New York, NY 10119, United States (”NZD Securities, Inc.”) för Mårtens Restauranger’s räkning. I dessa användarvillkor betyder alla referenser till “vi", “oss” eller “vår” både Mårtens Restauranger och NZD Securities tillsammans.

Tillgång Till Våra Webbplatser

Det är gratis att använda våra Webbplatser för personliga syften.

Vi garanterar inte att våra Webbplatser, eller något innehåll på dem, alltid kommer finnas tillgängligt utan avbrott. Tillgång till våra Webbplatser är tillåtet under begränsade perioder. Vi kan komma att avbryta, dra tillbaka, upphöra med eller ändra alla eller delar våra Webbplatser utan förvarning. Vi är inte ansvariga gentemot Dig om våra Webbplatser, oavsett av vilken anledning, inte är tillgängliga vid någon tidpunkt eller under någon period.

Du är ansvarig för att vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att Du ska ha tillgång till våra Webbplatser. Du är också ansvarig för att tillförsäkra att alla personer som använder våra Webbplatser med hjälp av Din internetuppkoppling är medvetna om dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor samt att de efterlever dessa villkor.

Immateriella Rättigheter

Våra Webbplatser och deras innehåll, funktionalitet och design är skyddade i Sverige och i resten av världen genom upphovsrättslagstiftning, internationell rätt, varumärkesregistreringar och andra immateriella rättigheter som antingen används av oss i enlighet med ett licensavtal eller ägs av oss. Alla sådana rättigheter är förbehållna oss.

Du får inte sprida, reproducera, ändra, överföra, återanvända, återpublicera eller använda våra Webbplatser (eller del därav) eller deras innehåll, funktionalitet eller design på något sätt överhuvudtaget, förutom enligt vad som anges i dessa användarvillkor eller på våra Webbplatser eller i enlighet med villkoren i ett skriftligt medgivande från oss före sådan användning (och med hänsyn till vilken vi varken garanterar eller påstår att Ditt föreslagna användande inte kommer göra intrång i tredje parts rättigheter).

Du får skriva ut en kopia, och ladda ner utdrag, av varje sida på våra Webbplatser för Din personliga användning, förutsatt att (a) Du inte ta bort eller ändrar eventuella varumärkes- och andra äganderättsnotiser som materialet innehåller och att (b) all användning endast sker för lagliga syften.

Du får inte ändra pappret eller digitala kopior av material som Du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och Du får inte använda några illustrationer, fotografier, video- eller ljudinspelningar eller grafik utöver eventuell åtföljande text.

Om Du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av våra Webbplatser och därigenom bryter mot dessa användarvillkor, upphör Din rätt att använda våra Webbplatser omedelbart och Du måste, enligt vårt val, antingen återlämna eller förstöra alla kopior av materialet som Du har gjort.

Om Du laddar ner mjukvara från våra Webbplatser licensierar vi ut mjukvaran, inklusive alla filer och bilder, inrymda i eller genererade av mjukvaran och åtföljande data (tillsammans, ”Mjukvaran”) till dig. Äganderätten till Mjukvaran förblir vår. Du får inte sälja, dekompilera, bakåtkompilera, ta isär eller på annat sätt konvertera Mjukvaran till en för människor uppfattningsbar form. Vi får båda säga upp licensen omedelbart med eller utan uppsägningstid och vid sådan uppsägning måste Du förstöra allt material inklusive (men inte begränsat till) Mjukvaran Du fått från våra Webbplatser och alla kopior.

Om Du skulle vilja be om tillåtelse att använda fotografier eller annat innehåll från våra Webbplatser, vänligen kontakta info@mårtens.se.

Äganderätt till Varumärken

Varumärken och logotyper som visas på våra Webbplatser inkluderar de registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör oss och våra licensgivare. Ingenting i dessa användarvillkor får tolkas som att vi överlåter någon licens eller ger rätt att använda någon av dessa varumärken utan föregående skriftlig tillåtelse från oss eller vår licensgivare. All användning av varumärkena, förutom vad som anges i dessa användarvillkor, är strikt förbjuden.

Virus

Du får inte missbruka våra Webbplatser genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka erhålla obehörig tillgång till våra Webbplatser, servern på vilken våra Webbplatser förvaras, eller någon annan server, dator eller databas som är kopplad till våra Webbplatser.

Du får inte attackera våra Webbplatser genom en denial-of-service-attack eller en distributed denial-of-service-attack. Du kan begå ett brott enligt Brottsbalken (1962:700) eller annan tillämplig lag genom att bryta mot denna bestämmelse. Vi kommer att rapportera varje sådant brott till den relevanta polismyndigheten och kommer samarbeta med sådan myndighet genom att lämna ut Din identitet till dem. Om ett sådant brott inträffar, upphör Din rätt att använda våra Webbplatser omedelbart.

Ansvarsbegränsning

Materialet som förvaras eller visas på våra Webbplatser tillhandahålls i befintligt skick och utan några som helst garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. Vi lämnar inga som helst garantier om tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för ett specifikt syfte. Vi garanterar inte att innehåll eller informationen som visas på våra Webbplatser är felfri, korrekt, komplett eller uppdaterad, eller att det eller den inte gör intrång på tredje parts rättigheter.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tvingande svensk rätt är vi inte ansvariga för (i) ekonomiska skador och personskador oavsett hur de orsakats, inklusive, men inte begränsat till, misslyckande med att efterleva avtalet, misstag, underlåtelse, avbrott, fel, fördröjning av överföringsdriften eller nätstörning; och (ii) ekonomiska skador och personskador som orsakats av Din användning, eller oförmåga att använda, materialet på våra Webbplatser oavsett på vilket sätt.

Vi anstränger oss i rimlig utsträckning för att tillförsäkra att våra Webbplatser är fria från buggar, virus och annat illvilligt innehåll. Vi garanterar dock inte att våra Webbplatser är säkra. Du är ansvarig för att konfigurera Din informationsteknologi, datorprogram och plattform för att kunna få tillgång till våra Webbplatser. Du bör använda Din egen anti-virus-mjukvara.

Vi och andra eventuella parters som är inblandade i att producera och leverera våra Webbplatser ansvarar inte för förlust eller skada orsakad av virus, distributed denial-of-service-attacker eller andra tekniskt skadliga material som kan infektera Din datorutrustning, program, data och annat material Du äger till följd av Ditt användande av våra Webbplatser eller till följd av nedladdning av något innehåll från våra Webbplatser eller från någon hemsida med samband till våra Webbplatser.

Ingenting i dessa användarvillkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall och personskador som orsakats av vår vårdslöshet eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av svensk lag.

Du åtar Dig att kompensera oss för alla direkta kostnader hänförliga till eller som uppstår som resultat av skyldigheter, krav och utgifter som uppstår till följd av det innehåll som Du skickar in till, publicerar på eller överför via våra Webbplatser, eller av Din användning/missbruk av våra Webbplatser eller för användandet/missbruket av en person för vilken Du är ansvarig eller av Din överträdelse av dessa användarvillkor.

Vem Äger Materialet Du Skickar Till Oss?

All kommunikation och allt material Du överför till våra Webbplatser genom elektroniskt mejl eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag, idéer, grafik eller liknande, är inte, och kommer aldrig att behandlas som sekretessbelagt eller föremål för Din äganderätt, men vi kommer alltid följa vår Integritetspolicy avseende eventuella personuppgifter vi får från dig.

Med reservation för inskränkningar i vår Integritetspolicy, har vi ensam äganderätt till allt Du överför och publicerar och har rätt att nyttja eller uppdra tredje parter att nyttja sådant material för vår räkning vid vilken tidpunkt som helst och för vilket syfte som helst, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, röjande, överföring, publicering och spridning.

Vi får använda samtliga idéer, koncept, know-how och tekniker som inbegrips i kommunikation som Du skickar till våra Webbplatser för vilket syfte som helst inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information.

Därutöver, beroende på hur Du ger in Din kommunikation till oss, kan vi komma att inkludera Ditt Facebook-profilnamn, Google-användarnamn, mejl-användarnamn och alla andra användarnamn (men inte Din mejladress) i all publicering eller återpublicering av innehållet i Din kommunikation.

Åsikterna som uttrycks i innehåll skapat av användare på våra Webbplatser är enbart dessa användares åsikter och representerar inte våra åsikter, uppfattningar, övertygelser eller värderingar.

Länkar till Andra Hemsidor och Applikationer

När våra Webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser och källor som tillhandahålls av tredje parter, tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för, eller kontrollerar eller rekommenderar, innehållet på webbplatser och tilläggsapplikationer kopplade till våra Webbplatser. Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som kan uppkomma från Ditt användande av dem.

Ändringar av Dessa Villkor

Vi kan när som helst komma att ändra dessa användarvillkor genom att ändra denna sida. Vänligen kontrollera denna sida från tid till annan för att uppmärksamma om vi gjort några ändringar då de är bindande för dig.

Ändringar av Våra Webbplatser

Vi kan komma att uppdatera våra Webbplatser från tid till annan och kan när som helst ändra dess innehåll. Vänligen notera dock att innehållet på våra Webbplatser kan vara inaktuellt och att vi inte har något ansvar att uppdatera innehållet.

Tredje Parters Rättigheter

Endast Du och vi är berättigade att verkställa dessa användarvillkor. Ingen tredje part är berättigad att verkställa någon av dessa användarvillkor.

Lagval, Domsrätt och Språk

För dessa användarvillkor och allt som kan härledas från Ditt användande av våra Webbplatser ska svensk rätt gälla. Du och vi är överens om att svensk domstol ska ha exklusiv domsrätt. Vid tolkningen av avtalet eller avtalen ska den engelska versionen eller de engelska versionerna äga företräde.

Du är ansvarig för att efterleva tillämpliga lagar relaterade till Ditt användande av våra Webbplatser. I den utsträckning våra Webbplatser eller någon aktivitet som övervägts i samband med dem bryter mot någon lag i någon annan jurisdiktion än Sverige, är Du förbjuden att bereda Dig tillgång till våra Webbplatser eller att försöka utföra någon sådan lagbrytande aktivitet. Denna bestämmelse ska ha företräde framför alla andra bestämmelser i dessa användarvillkor.

Kontakta Oss

Du kan kontakta oss genom att mejla info@mårtens.se. Tack för att Du besöker våra Webbplatser.